توجه: اطلاعات مندرج در این پرسشنامه کاملا محرمانه تلقی شده و به هیچ عنوان در اختیار اشخاص یا موسسات غیر قرار نخواهد گرفت.

اطلاعات شخصی
سوابق تحصیلی و آموزشی

تجربیات شغلی


میزان آشنایی با زبان های خارجی ( 1 ضعیف - 5 خوب )
زبان انگلیسی
میزان آشنایی با کامپیوتر ( 1 ضعیف - 5 خوب )
دوره های تخصصی / آموزشی

مشخصات شخصی که در مواقع ضروری بتوان با ان تماس گرفت

سایر اطلاعات
از چه طریقی با شرکت انرژی پارس تیدا آشنا شده اید؟
نحوه همکاری
در صورتی که به زبان انگلیسی آشنا هستید لطفا پاراگراف زیر را ترجمه کنید
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled
تایید اطلاعات